Følg med på denne side - her kan indtastere få små smarte

Tips og Tricks til lettelse i indtastningsarbejdet

 

Emne:

TIP:

Undgå de mange muse-klik !

Tast <Alt> umiddelbart efter programstart, herefter ses at en del af knapfunktionerne i indtastningsskemaerne er markeret med et understreget bogstav, som herefter kan anvendes ved tastekombinationen <Alt>+<det understregede bogstav>.

Hjælp til indtastningsfelt.

Ved tryk på F1-tasten vises generel hjælp til det pågældende indtastningsfelt.

Navigation mellem indtastningsfelterne.

Ved <TAB> og <Enter> springes til næste stop-felt.

Ved <PageUp> springes til første felt.
<PageUp> fra første felt fører til forrige post.

Ved <PageDown> springes til sidste felt.
<PageDown> fra sidste felt fører til næste post.

Ved <PilOp> springes til foranstående felt.

Ved <PilNed> springes til efterfølgende felt.

Små eller store bogstaver i et navne- eller stednavnefelt.

Navne, stednavne og erhverv kan indtastes med udelukkende små bogstaver, hvorefter navnet/erhvervet automatisk ændres til at begynde med stort forbogstav, når feltet forlades.

Ved personnavne bliver alle ord, der ikke optræder i den særlige undtagelsesliste, automatisk ændret til at begynde med stort forbogstav.

Hvis man har behov for en anden kombination af store og små bogstaver, kan indtastningen indledes med et citationstegn ("), hvorefter hele linien bibeholdes som indtastet.

Ved anvendelse af citationstegnet undertrykkes den automatiske facilitet med stort begyndelsesbogstav i person- og stednavne, samt erhverv.

Tegnet forsvinder igen ved den senere aflevering til DDA.

Gentagelse af forrige indtastning i felter med huskelister.

Indtast et lighedstegn (=) og afslut med <Enter>.

Dette svarer til, at man vælger den nyeste (øverste) værdi fra huskelisten.

Gentagelse af forrige indtastning i felter uden huskelister.

Indtast et lighedstegn (=) og afslut med <Enter>.

Herved indsættes den tekst, der stod i feltet sidste gang feltet blev udfyldt.

Indtastning af kalenderdato.

Nedenstående dato-formater tillades indtastet, hvorefter alle indtastede datoer vises i formatet: "15 jan 2005".

  • 15jan2005
  • 15012005 (der skal være 8 cifre ddmmåååå)
  • 1501
  • 151
  • 15 1
  • 15. januar
  • 15-1-2005

Når man indtaster datoen som sammenhængende cifre, vil de to første cifre altid være dagen.

Undlades årstallet, indsættes kalenderåret øverst på siden.

Hvis dette ikke er udfyldt, indsættes indeværende år.

Visning af huskeliste.

Ved tryk på F8-Tasten vises huskelisten for det pågældende indtastningsfelt.

Der er oprettet huskelister for følgende indtastningsfelter:

Stednavn, Erhverv, Civilstand, Slægtning, Kirkebogens dato-tekst felt, Afdøde: Alder/andet, Dødsårsag og Slægtning type.

Visning af reduceret huskeliste.

Indtast et eller flere af de første bogstaver i feltet efterfulgt af F8.

Indtastes f.eks. "s"+F8 i erhvervsfeltet vises alle erhverv begyndende med "s" (Skomager, Skrædder, Smed, Sognefoged o.s.v.), medens indtastning af "sk"+F8 kun viser "Skomager, Skrædder".

Felter uden huskeliste - har også hukommelse !

Tastes "=" som det eneste i feltet, vil den (i samme felt) tidligere indtastede tekst blive kaldt frem.

Opsætning af Stopfelter.

Når du indtaster en kirkebog, kan du med fordel gøre brug af Stopfelt opsætningen ved at fjerne stop-markeringen på alle de felter - der ikke forekommer - i den bog du indtaster.

Angivelse af personens køn.

Køn angives som M, K eller U (ukendt). Hvis kønnet er kendt for et navn, indsættes den kendte værdi som default efter accept af navnet.

Hvis et navn er registret både som hankøn og som hunkøn, tildeles det kønnet X, som altid skal overskrives. X'et kan fjernes ved en gang at acceptere kønnet X, og derefter indsætte den rigtige værdi.

Senest opdateret den 3. april 2006.